Kalkstad naturreservat

56.609676
16.509207

I Kalkstads naturreservat dominerar den högstammiga ekskogen tillsammans med stora hasselbestånd. Skogen ger ett ljust och luftigt intryck.

Här ser du reservatsgränserna:

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

Detta är en del av Sveriges sista stora ädellövskogsområde. Reservatet här i Kalkstad är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, växter och svampar. Många av de speciella företeelser som utmärker en naturskog finns här i Kalkstad, till exempel olika trädslag i olika åldrar och storlekar, döda och döende träd, gamla träd, grova träd och hålträd. Här finns förutom ädellövskog också våtmarker och torrare ängsmarker.

Markerna i Kalkstad är rika. Här blommar om våren ovanliga arter som vår- och vippärt, lungört och buskstjärnblomma. Alla signalerar de höga naturvärden i skogen och kallas därför också för signalarter. Kalkstad är ett eldorado för svampintresserade med flera nationellt hotade arter. Dessa svampar har getts sådana fantasifulla namn som stort haröra, stäppröksvamp och gulfotshätta. Bland trädarterna, som till största delen är ek, ask, lind och lönn, döljer sig dessutom en riktig raritet; vresalmen. Detta trädslag som i Sverige bara finns vild på Öland har speciella, ytliga så kallade plankrötter.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

99 platser i närheten

Visa färdväg till Kalkstad naturreservat

Kontaktuppgifter

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Kategorier

Natur Naturreservat

Dela Kalkstad naturreservat

Sidan uppdaterad 2018-08-23


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo